Oferta publiczna

PREAMBUŁA

FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o., kod EDRPOU: 39831994, (dalej — Spółka) publikuje niniejszą Ofertę Publiczną (dalej — Umowa i/lub Oferta publiczna) w celu zapewnienia:

  • dostępu do Strony internetowej Spółki;
  • Usług tłumaczeniowych z jednego języka na inny język, a także innych powiązanych usług w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa jest umową mieszaną i zawiera elementy umowy akcesyjnej, zamówienia publicznego, której tryb zawarcia reguluje art. 642 kodeksu cywilnego Ukrainy.

Klient nie może zaproponować swoich warunków, a jedynie przyłączyć się do proponowanej Umowy. Spółka zobowiązuje się świadczyć Usługi określone w niniejszej Umowie wszystkim, którzy zawarli niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy są takie same dla wszystkich, którzy do niej przyłączyli się.

Przed skorzystaniem z tego Serwisu prosimy o zapoznanie się z całością warunków Umowy. Korzystanie z Serwisu podlega wyłącznie warunkom niniejszej Umowy. Jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków niniejszej Umowy w całości i nie zgadzasz się na związanie tymi warunkami, nie korzystaj z Serwisu i natychmiast ją opuść.

Niniejsza Umowa reguluje stosunki Spółki z osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu w celu złożenia Zamówienia na Usługi na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

1. TERMINY STOSOWANE W UMOWIE UŻYTKOWNIKA

1.1. Oferta publiczna​ — publiczna oferta Spółki, skierowana do każdej osoby fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, zawarcia z nią Umowy Publicznej o świadczenie Usług na warunkach, zawartych w niniejszej Umowie, uwzględniając wszystkie załączniki.

1.2. ​Przyjęcie​ — pełna akceptacja przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy.

1.3. ​Spółka​ — FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o., osoba prawna zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy (kod EDRPOU: 39831994, adres siedziby: Kijów, prospekt Peremohy, 49/2, litera „L”, jest wyłącznym właścicielem Serwisu. Spółka prowadzi Serwis na podstawie prawnej. Wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa własności intelektualnej do Serwisu należą do Spółki. Usługi na rzecz Użytkowników zgodnie z warunkami niniejszej Oferty publicznej są świadczone przez Spółkę niezależnie i/lub przy pomocy zaangażowanych stron trzecich, które są należycie upoważnionymi podmiotami gospodarczymi lub innymi osobami powiązanymi, które mają prawo do świadczenia Usług zgodnie z niniejszą Umową.

1.4. ​Serwis i/lub Strona — otwarta do bezpłatnych oględzin przez każdą osobę, publicznie dostępna strona internetowa należąca do Spółki, znajdującej się w Internecie pod adresem ​https://taskforce.ua/​, wraz ze wszystkimi stronami, subdomenami i oprogramowaniem, za pomocą których świadczone są: wyświetlanie informacji dla Użytkowników o Usługach i ich Zamówieniach zgodnie z warunkami niniejszej Oferty Publicznej.

1.5. ​”Ty”, „Ciebie”, „Tobie” — Użytkownik, Klient zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

1.6. ​Użytkownik​ — osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i/lub zamawia Usługi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Ofercie publicznej i jest stroną niniejszej Umowy, lub prawnie reprezentuje taką stronę. Użytkowniki może być również Klientem, jeżeli zamówił Spółce Usługi w sposób określony w niniejszej Umowie.

1.7. ​Klient​ — osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i/lub zamawia Usługi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Ofercie publicznej i jest stroną niniejszej Umowy.

1.8. Zamówienie​ — zamawianie Spółce Usług tłumaczenia z języka ukraińskiego, rosyjskiego na języki obce, z języków obcych na język ukraiński, rosyjski, a także innych powiązanych usług za pośrednictwem Strony. Zamawianie Usług może być również realizowane poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerami telefonów dostępnymi w Serwisie. Każde złożone Zamówienie jest potwierdzane i akceptowane przez Spółkę po jego przetworzeniu w sposób określony w niniejszej Umowie.

1.9. ​Usługa​ — usługi tłumaczeniowe z języka ukraińskiego, rosyjskiego na języki obce, z języków obcych na język ukraiński, rosyjski, a także inne powiązane usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Usługi mogą obejmować Usługi powiązane.

1.10. ​Usługi powiązane​ — Usługi które obejmują:

– składanie glosariuszy;

– układ/rozpoznanie dokumentów;

– korektę tekstu;

– copywriting tekstu;

– korektę tekstu przez native speakera;

– dostawę dokumentów;

– notarialne poświadczanie dokumentów;

– inne usługi, które Spółka może świadczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapłata kosztu Usług powiązanych może stanowić składnik kosztu Usług, który jest płatny przez Klienta jednocześnie z Zamówieniem Usług.

1.11. ​Brief to umową między stronami gotowymi do współpracy, w której określone i uwzględnione są wszystkie główne parametry świadczenia Usług.

1.12. Inne terminy i definicje należy interpretować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Oferta publiczna staje się skuteczna z chwilą zamieszczenia jej w Internecie pod ścieżką ​https://taskforce.ua/ua/offer​ i obowiązuje do czasu wycofania Oferty publicznej przez Spółkę.

2.2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Oferty publicznej i/lub wycofania Oferty publicznej w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku dokonania przez Spółkę zmian w Ofercie publicznej zmiany te wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu Oferty publicznej w Internecie, o którym mowa w pkt 2.1. niniejszej Umowy na adres, o ile takie wysłanie nie przewiduje innego terminu wejścia w życie.

2.3. Przystępując do warunków niniejszej Oferty publicznej (Akceptacji):

2.3.1. W części postanowień dotyczących udostępniania Użytkownikom Serwisu Spółki uwzględnia się moment jakiejkolwiek interakcji Użytkownika z Serwisem.

2.3.2. W rozumieniu postanowień dotyczących Zamówienia Usług z wykorzystaniem Serwisu, za wystarczający dowód realizacji Zamówienia uważa się moment umieszczenia przez Klienta odpowiedniego oznaczenia („ptaszka”) w specjalnym polu okna dialogowego podczas tworzenia Zamówienia, co jest wystarczającym dowodem zapoznania się i akceptacji warunków wymienionych w niniejszej Umowie.

Użytkownicy niniejszym potwierdzają swoją zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy, a Spółka przyznaje im osobiste, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do wchodzenia i korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2.4. Jeżeli Użytkownik/Klient przystąpi do warunków niniejszej Oferty publicznej (Akceptacji) zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2.3. oznacza to bezwarunkową zgodę Użytkownika/Klienta na postanowienia niniejszej Oferty publicznej (w tym jej załączników), bezwarunkową akceptację tych postanowień z obowiązkiem wypełnienia obowiązków nałożonych na Użytkownika/Klienta wynikających z niniejszej Umowy. Nieznajomość warunków Umowy nie zwalnia Użytkownika/Klienta od odpowiedzialności za niewykonanie jej warunków.

2.5. Oferta publiczna może zostać zmieniona przez Spółkę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika/Klienta. Aktualna wersja Umowy jest dostępna na stroniehttps://taskforce.ua/ua/offer. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu (dalsza interakcja z Serwisem) i/lub złożenie Zamówienia oznacza akceptację zmian w Umowie.

2.6. Jeżeli Użytkownik/Klient nie zgadza się z którymkolwiek z warunków niniejszej Umowy i/lub nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków tej Umowy (lub nowej edycji Umowy), nie ma prawa do korzystania z funkcji Serwisu i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i jego opuszczenia.

2.7. Spółka ma prawo w każdej chwili odmówić Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, w szczególności Zamówienia Usług lub dostępu do Serwisu w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, lub z własnej decyzji bez wyjaśnienia przyczyn odmowy.

2.8. Za miejsce zawarcia niniejszej Umowy Strony uznają lokalizację Spółki.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Zgodnie z niniejszą Umową Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usług tłumaczeń z języka na język, a także do świadczenia Usług Powiązanych na Zamówienie Klienta za pośrednictwem Serwisu. Z kolei Klient zobowiązuje się zapłacić Spółce za określone Usługi w terminach, w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

3.2. Spółka wykonuje tłumaczenia osobiście lub zleca je osobom trzecim. W przypadku zlecania tłumaczeń podmiotom trzecim Spółka ponosi odpowiedzialność za jakość tych tłumaczeń.

3.3. Spółka ma prawo zaangażować osoby trzecie w wykonanie niniejszej Umowy na własny koszt bez uprzedniego uzgodnienia z Klientem.

3.4. Spółka gwarantuje jakość świadczenia Usług i spełnianie wymagań niniejszej Umowy przez osoby trzecie zaangażowane w realizację niniejszej Umowy.

3.5. Bez uszczerbku dla punktu 3.1. przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług dostępu do Serwisu Spółki.

3.6. Składając Zamówienie na Stronie internetowej Spółki, nawiązujesz bezpośrednie stosunki umowne ze Spółką.

3.7. Usługi Spółki świadczone na warunkach określonych przez Spółkę w Umowie tworzą stosunek prawny bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1. Warunki załatwienia Zamawiania Usługi:

4.1.1. Klient chcący skorzystać z Usługi składa Zamówienie na Stronie Internetowej Spółki.

4.1.2. W trakcie składania Zamówienia w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych:

  • imię, imię odojcowskie, nazwisko;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;

Lista danych wymaganych do utworzenia Zamówienia w Serwisie może zostać zmieniona przez Spółkę według własnego uznania.

Spółka gwarantuje poufność informacji przekazanych przez Ciebie w trakcie Zamówienia i zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z celami i warunkami określonymi w Polityce Prywatności.

4.1.3. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym (ankiecie) rzetelnych, pełnych i dokładnych informacji o sobie oraz informacji wraz z informacjami niezbędnymi do świadczenia Usług.

4.1.4. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać Spółki w błąd co do swojej tożsamości, a także nie przekazywać adresów, numerów telefonów, adresów e-mail oraz innych informacji jakichkolwiek osób trzecich za pośrednictwem Serwisu. Spółka ma prawo odmówić dalszego świadczenia jakichkolwiek Usług w ramach niniejszej Umowy takiemu Klientowi w odniesieniu do numeru telefonu błędnie podanego przez Użytkownika.

4.1.5. W godzinach pracy Spółki (od 09:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Spółka rozpatruje Zamówienie w ciągu 2 godzin.

4.1.6. W czasie wolnym od pracy Spółki (po godzinie 18:00 lub w weekend, lub święto) Spółka realizuje Zamówienie w następnym dniu roboczym do godziny 11:00. Pilne Zamówienia są przetwarzane przez Spółkę przez telefon w ciągu 2 godzin. W celu złożenia pilnego Zamówienia Klient musi dodatkowo udzielić wszelkich informacji zgodnie z punktem 4.1.2 niniejszej Umowy dzwoniąc pod numer +380 (44) 290-88-33 lub +380 (98) 400-81-06.

4.1.7. W celu zamówienia usług tłumaczeniowych Klient wysyła do Spółki e-mail lub wiadomość na komunikatorach Spółki ze szczegółowym opisem żądanej Usługi (teksty w przypadku zamówienia tłumaczenia pisemnego) oraz pary językowej, wszelkich próśb o rejestrację, datę zdarzenia (w przypadku zamówienia tłumaczenia ustnego) itp. na adres e-mail order@taskforce.ua, a wraz ze zleceniem przekazuje życzenia dotyczące warunków dostarczenia gotowego tłumaczenia. Zamawiając tłumaczenie, Klient zobowiązany jest do przesłania Spółce dokumentów, których tłumaczenie jest zamawiane.

4.1.8. W przypadku dostarczenia Spółce przez Klienta materiałów w formacie *.pdf, *.jpeg, *.tif lub innych formatach nieedytowalnych w celu wykonania tłumaczenia pisemnego, Klient zobowiązany jest dodatkowo zapłacić za usługę „układ/rozpoznanie tekstu” aby zapewnić Spółce zdolność do przygotowania wysokiej jakości materiałów do tłumaczenia.

4.1.9. Jeżeli Klient zleca złożenie dokumentu do tłumaczenia, ale zanim Spółka wykona układ/rozpoznanie tekstu, nie powiadamia Spółki o obecności uwag i żądanych zmian w tłumaczeniu pisemnym wykonanym przez Spółkę i nie dokonuje żadnych w nim zmian, ale dokonuje poprawek w tłumaczeniu po wykonaniu przez Spółkę składu, wówczas Klient płaci za takie przepisanie tekstu. Przed przystąpieniem do składu i łamania Spółka przesyła gotowe tłumaczenie Klientowi do zatwierdzenia.

4.1.10. Strony ustaliły, że tłumaczenie pisemne o objętości do 7 stron rozliczeniowych dziennie włącznie nie jest uważane za pilne, a jego koszt obliczany jest bez uwzględnienia współczynnika pilności. Tłumaczenie o objętości 8 lub więcej stron rozliczeniowych dziennie jest uważane za pilne, a jego koszt obliczany jest według współczynnika pilności zgodnie z cennikiem Spółki.

4.1.11. W przypadku dokonania przez Klienta uzupełnień lub zmian w tekście oryginalnym termin wykonania tłumaczenia pisemnego przez Spółkę zostaje przesunięty na czas potrzebny Klientowi na dokonanie takich zmian. Zmiany dokonywane przez Spółkę w gotowym już tłumaczeniu są dodatkowo opłacane przez Klienta.

4.1.12. Jeżeli przy zamówieniu tłumaczenia pisemnego Klient chce przetłumaczyć określone terminy, toponimy, imiona własne, imiona, nazwiska itp., przekazuje Spółce taką informację (oraz, jeśli są dostępne, glosariusze, pamięć tłumaczeniową, wykonane wcześniej tłumaczenia itp.) wraz z tekstem, który ma zostać przetłumaczony, aby uniknąć nieporozumień podczas wykonywania Usługi. W przypadku braku takiej woli tłumaczenie jest wykonywane według uznania tłumacza i zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką. Klient może zamówić Spółce usługę opracowania glosariuszy, które będą wykorzystywane w przyszłości przy wykonywaniu tłumaczeń Klienta.

4.1.13. Spółka wykonuje tłumaczenia pisemne oraz udostępnia Klientowi gotowe teksty w formie elektronicznej. Poświadczenie tłumaczenia pieczęcią Spółki odbywa się odpłatnie zgodnie z cennikiem Spółki.

4.1.14. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu Zamówienia upoważniony przedstawiciel Spółki kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia wszelkich danych niezbędnych do świadczenia Usług. Upoważniony przedstawiciel Spółki żąda również od Klienta dokumentów niezbędnych do tłumaczenia (w przypadku Zlecenia na tłumaczenie ustne Klientowi przesyłany jest Brief do wypełnienia).

4.1.15. Po otrzymaniu od Klienta dokumentów do tłumaczenia lub Briefu (w przypadku Zlecenia na tłumaczenie ustne) Spółka informuje Klienta o terminie realizacji Usług.

4.1.16. W przypadku niemożności świadczenia Usług w terminie wskazanym przez Klienta w Zamówieniu Spółka odmawia Klientowi przyjęcia Zamówienia. Strony mają prawo uzgodnić inny termin świadczenia Usług.

4.1.17. Każde Zamówienie będzie uważane za przyjęte przez Spółkę dopiero po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia zapłaty za Usługi, przesłaniu Klientowi przez Spółkę należytego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że strony uzgodniły inaczej telefonicznie lub pisemnie w jakikolwiek sposób oraz zgodę Klienta na zaproponowany przez Spółkę termin świadczenia Usług zgodnie z punktem 4.1.15. Za zgodą Spółki Zamówienie może przewidywać również przedpłatę lub pełną płatność w momencie jego tworzenia, bądź płatność w określonym terminie po jego potwierdzeniu.

4.1.18. Spółka przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Klienta kosztu i warunków realizacji Zamówienia w odpowiedzi na wiadomość e-mail z kalkulacją kosztów Usług.

4.2. Termin wykonania Usług i ich koszt:

4.2.1. Termin świadczenia Usług Strony uzgadniają w drodze wymiany wiadomości elektronicznych.

4.2.2. Spółka przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Klienta kosztu i warunków realizacji Zamówienia w odpowiedzi na wiadomość e-mail z kalkulacją kosztów Usług.

4.3. Anulowanie Zamówienia

4.3.1. W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia po powiadomieniu Spółki o jego przyjęciu do realizacji Klient zapłaci 100% kosztu tego Zamówienia, a środki w takim przypadku nie podlegają zwrotowi.

4.4. Procedura dostawy i odbioru świadczonych Usług:

4.4.1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych Usług (co obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie:

— w przypadku tłumaczenia pisemnego — brak plików, tłumaczenie złej jakości lub tłumaczenie wymagające dalszej redakcji;

— w przypadku tłumaczenia ustnego — błędne tłumaczenie w stosunku do oryginału, błędy semantyczne itp.).

Klient uzasadnia swoje zastrzeżenia na piśmie i informuje Spółkę w ciągu dwóch dni roboczych od dostarczenia gotowego tłumaczenia.

4.4.2. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych Klient nie przekaże pisemnie uwag lub komentarzy do tłumaczenia, zlecenie uważa się za zrealizowane i przyjęte przez Klienta.

4.4.3. Spółka jest zobowiązana do rozpatrzenia zastrzeżeń Klienta w ciągu 2 dni roboczych i usunięcia naruszenia swoich zobowiązań umownych poprzez dostarczenie Klientowi poprawionego tłumaczenia pisemnego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń. W odniesieniu do świadczonej już Usługi Tłumaczenia ustnego, do której zgłoszono uwagi, Strony mają prawo uzgodnić odpowiednie wynagrodzenie od Spółki w postaci zadatku za Usługi, które mają być wykonane w przyszłości. Za porozumieniem Stron odszkodowanie w żadnym przypadku nie może przekroczyć wartości Zamówienia.

4.4.4. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia co do jakości tłumaczenia pisemnego lub konieczności wprowadzenia zmian w tłumaczeniu pisemnym, przekażą je jednemu z uzgodnionych przez obie strony operatorów rynku tłumaczeniowego do niezależnego badania językowego. Koszty przeprowadzenia takiego badania strony ponoszą w równych częściach.

4.4.5. Strony ustaliły, że za uzasadnione uwagi dotyczące jakości Usług i niestanowiące uchybień w jakości Usług nie uważa się:

– roszczenia Klienta dotyczące zakresu Usług, które nie zostały uzgodnione przez Strony w trakcie zatwierdzania Zlecenia na Usługę i których Spółka nie była zobowiązana wykonać;

– roszczenia Klienta dotyczące niejednoznaczności interpretacji lub tłumaczeń nazw własnych, lub nazw, toponimów, osobliwości użycia terminologii i inne, jeżeli Klient nie dostarczył Spółce gotowych glosariuszy i/lub pamięci tłumaczeń przed rozpoczęcia świadczenia Usług (zgodnie z punktem 4.1.12 niniejszej Umowy) lub materiałów pomocniczych do przygotowania takich glosariuszy i/lub pamięci tłumaczeniowych i/lub nie zlecił Spółce usługi ich opracowania;

– korekty stylistyczne i synonimiczne, które nie zmieniają treści tłumaczenia wykonanego przez Spółkę;

– korekty i uwagi Klienta do tłumaczenia wykonanego przez Spółkę, które są sprzeczne z normami języków tłumaczenia.

4.4.6. Jeżeli Klient z jakiegokolwiek powodu odmówi wykonania zleconego tłumaczenia, zapłaci Spółce koszt już wykonanej pracy w dniu otrzymania takiej odmowy od Klienta w przypadku zlecenia tłumaczenia pisemnego.

4.4.7. W przypadku, gdy Spółka spowoduje Klientowi stratę lub szkodę z powodu niewykonania, nieterminowego lub złej jakości świadczenia każdej konkretnej Usługi, Spółka zrekompensuje taką stratę lub szkodę w kwocie nieprzekraczającej wartości odpowiedniej Usługi (właściwego Zamówienia).

4.4.8. W przypadku zamówienia tłumaczeń symultanicznych Klient jest odpowiedzialny za dystrybucję, odbiór i przechowywanie odbiorników do tłumaczeń symultanicznych oraz słuchawek przez cały czas trwania imprezy. Podczas imprezy specjalista techniczny Spółki pomaga w dystrybucji i zbiórce słuchawek. Słuchawki wydawane są w zamian za dokument (paszport, prawo jazdy) gościa imprezy. Dokument jest zwracany gościowi imprezy pod warunkiem zwrotu słuchawek. Jeżeli dystrybucja odbiorników i słuchawek na zlecenie Klienta odbywa się bez zastawu dokumentów gości imprezy, Klient ponosi odpowiedzialność materialną za utratę (niezwrócenie) odbiorników i słuchawek przez gości imprezy po uzgodnionej ze Spółką cenie za jeden odbiornik i (lub) słuchawki, która nie może być niższa od ceny rynkowej kosztu takiego samego lub podobnego odbiornika i (lub) słuchawek.

4.4.9. W przypadku anulowania lub korekty Zamówienia z tłumaczenia ustnego (synchronicznego lub konsekutywnego) w celu skrócenia Zamawianych godzin na 2 dni robocze lub więcej przed planowanym wydarzeniem, Spółka anuluje (koryguje) Zamówienie bez nakładania kar na Klienta. W przypadku anulowania lub korekty Zamówienia na Tłumaczenia ustne (symultaniczne lub konsekutywne) w celu skrócenia Zamówionych godzin Zamówienia na Tłumaczenia ustne (symultaniczne lub konsekutywne) o 1 dzień roboczy lub mniej (na przykład w dniu wydarzenia), Klient zapłaci Spółce 100% kosztów takiego Zamówienia.

4.4.10. W przypadku anulowania Zamówienia na tłumaczenie ustne (symultaniczne lub konsekutywne), które zostało zorganizowane poza Kijowem, na 2 dni robocze lub więcej przed planowanym wydarzeniem, Klient zwróci Spółce koszty faktycznie poniesione na logistyczne przygotowanie wydarzenia.

4.4.11. Strony ustaliły, że na potrzeby obliczenia czasu trwania tłumaczenia ustnego (synchronicznego lub konsekutywnego) podczas wydarzenia Klienta czas pracy zaokrągla się do 30 minut.

4.4.12. W przypadku zamówienia tłumaczenia ustnego (symultanicznego lub konsekutywnego) Klient zobowiązuje się do podania danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej, z którą tłumacz/tłumacze mogą się kontaktować podczas wydarzenia w sprawach organizacyjnych. Spółka zobowiązuje się do podania danych kontaktowych tłumacza (tłumaczy) nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

4.4.13. W przypadku Zlecenia tłumaczenia ustnego (symultanicznego lub konsekutywnego) Klient zobowiązuje się do dostarczenia materiałów do przygotowania tłumacza (w szczególności dokumentów związanych z tematyką spotkania (wydarzenia), wszelkich materiałów marketingowych o firmie, dla której będzie wykonywane tłumaczenie, ewentualne życzenia dotyczące tłumaczenia nazw własnych, nazw produktów itp.) nie później niż na 3 dni robocze przed datą wydarzenia. W przypadku nieterminowej dostawy lub niedostarczenia materiałów Spółka nie przyjmuje reklamacji co do jakości wykonanego tłumaczenia ustnego (symultanicznego lub konsekutywnego), ponieważ takie tłumaczenie jest wykonywane wedle uznania tłumacza (tłumaczy) bez uprzedniej dostępności kontekstu.

4.4.14. W przypadku Zlecenia tłumaczenia ustnego (symultanicznego lub konsekutywnego) strony mogą uzgodnić wcześniejsze spotkanie przygotowawcze lub telekonferencję z udziałem przedstawicieli Klienta, Spółki oraz tłumaczy w celu wyjaśnienia życzeń dotyczących tłumaczenia planowanego wydarzenia. Przeprowadzenie telekonferencji przygotowawczej jest bezpłatne, odbycie spotkania przygotowawczego jest płatne zgodnie z taryfami Spółki.

5. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI

5.1. 5.1. Zapłata za Usługi jest dokonywana przez Klienta zgodnie z aktualnym cennikiem Spółki, a mianowicie:

  • korzystanie z Serwisu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy: bezpłatnie;
  • złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu: bez opłat;
  • Usługi i/lub Usługi Powiązane: zgodnie z cennikiem Spółki, o którym Klient jest informowany w inny sposób.

5.2. Zamówienie (akceptacja) Usług jest dokonywane przez Klienta na odpowiedniej stronie Zamówienia Usług na Stronie Internetowej Spółki.

5.3. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, zamawiając Usługi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione Usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

5.4. Płatności za Usługi zamówione za pośrednictwem Serwisu dokonywane są przez Klienta na zasadzie przedpłaty w pełnej wysokości, chyba że Strony uzgodniły inaczej pisemnie lub telefonicznie.

5.5. Klient ma prawo zapłacić za świadczone Usługi gotówką lub bezgotówkowo.

5.6. Płacąc za Usługi zgodnie z warunkami Umowy, Klient ponosi wszelkie koszty bankowe związane z przekazaniem płatności na rzecz Spółki.

6. Prawa i obowiązki Spółki

6.1. Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji opublikowanych w Serwisie, do rozwiązania ​[u1]​, ograniczenia lub blokowania dostępu Użytkownika do Serwisu Spółki w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

6.2. Spółka ma prawo nakładać wszelkie ograniczenia w korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

6.3 Spółka ma prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy. Informacje o takich zmianach Spółka publikuje w Serwisie. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu Spółki po jakichkolwiek zmianach Umowy oznacza zgodę Użytkownika na takie zmiany i/lub uzupełnienia.

6.4. Spółka ma prawo do zamieszczania w Serwisie reklam i/lub innych informacji bez uprzedniego uzgodnienia z Użytkownikiem.

6.5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, Spółka ma prawo w dowolnym momencie jednostronnie zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp takiego Użytkownika do Serwisu Spółki, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone Użytkownikowi w wyniku takich działań.

6.6. Spółka ma prawo przesyłać Klientom wiadomości, w szczególności wiadomości elektroniczne lub wiadomości SMS na numery telefonów komórkowych Klientów, zawierające informacje organizacyjne, techniczne lub inne.

6.7. Spółka ma prawo zwrócić Użytkownikowi koszty poniesione przez Spółkę w wyniku działań Użytkownika i bez winy Spółki.

6.8. Firma ma prawo, według własnego uznania i wyboru, zaangażować strony trzecie w celu wyegzekwowania warunków niniejszej Umowy.

6.9. Spółka ma prawo żądać od Klienta dostarczenia niezbędnych informacji, dokumentów dotyczących istoty Zamówienia, a także żądać zapłaty za świadczoną Usługę i zwrotu wydatków zgodnie z niniejszą Umową.

7. Prawa i obowiązki Użytkownika, Klienta

7.1. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami o warunkach świadczenia usług Spółki i ich kosztach.

7.2. Podczas korzystania z Serwisów oraz zamawiania i otrzymywania Usług Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

7.3. Dostarczyć Spółce szczegółowe informacje i dokumenty w celu prawidłowego świadczenia Usług.

7.4. Zaakceptować Usługi od Spółki, jeśli spełniają one warunki niniejszej Umowy i zapłacić za nich zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

8. ZASADY I WARUNKI DOSTĘPU DO SERWISU I KORZYSTANIA Z NIEGO

8.1. Jeśli nadal korzystasz z tego Serwisu, wyrażasz zgodę na następujące obowiązkowe zasady i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Serwisu:

8.1.1. Jesteś osobą fizyczną, która ukończyła 18 (osiemnaście) lat, ma pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz ma prawo nawiązać stosunki umowne ze Spółką zgodnie z warunkami Umowy.

8.1.2. Zobowiązujesz się do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z warunkami Umowy i normami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

8.1.3. Zobowiązujesz się utworzyć Zamówienie na usługę i korzystać z Usług zgodnie z przepisami prawnymi Ukrainy i warunkami niniejszej Umowy.

8.1.4. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie informacje w Witrynie, usługi Witryny są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest i jest dostępna”. Korzystasz z tych informacji i możliwości technicznych Serwisu na własne ryzyko i bez żadnych gwarancji ze strony Spółki. Zgadzasz się, że dokonujesz własnego i świadomego wyboru Usług i jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje działania i zaniechania na podstawie informacji zamieszczonej w Serwisie oraz informacje dostarczone przez Spółkę. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zobowiązujesz się do samodzielnego przestudiowania wszystkich dostępnych informacji o Usługach.

8.1.5. Potwierdzasz, że wszystkie informacje podane przez Ciebie podczas tworzenia Zamówienia są rzetelne, dokładne, aktualne i kompletne. Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za podane informacje. Informacje, które podajesz w celu skorzystania z Usług, w szczególności dane osobowe i inne dane Klienta, podajesz sam.

8.1.6. Wyrażasz zgodę na korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, w tym między innymi: (i) poczty e-mail oraz (ii) wiadomości tekstowych (iii) komunikacji telefonicznej (iv) komunikatorów (oprogramowania) typu Messenger, Viber itp. , w celu utworzenia Zamówienia i otrzymywania informacji o Usługach, a także w celu dostarczania drogą elektroniczną wiadomości (e-mail, wiadomości SMS) związanych z korzystaniem z Serwisu, Zamówienia Usług. W celu poprawnego utworzenia Zamówienia i otrzymania Usług konieczne jest podanie poprawnego (właściwego) adresu e-mail oraz poprawnego (właściwego) numeru telefonu komórkowego. Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie takich danych. Spółka nie ma obowiązku sprawdzania i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy lub błędnie napisany adres e-mail, nieprawidłowy numer telefonu komórkowego lub ustawienia usługi pocztowej (filtry antyspamowe itp.). W przypadku, gdy Spółka przesyła pisma, wiadomości, zawiadomienia na błędny (lub błędnie wpisany) adres e-mail/numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie podczas tworzenia Zamówienia, ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność, w szczególności prawną, a ryzyko związane z możliwymi konsekwencjami użycia błędnego adresu e-mail / błędnego numeru telefonu komórkowego, w szczególności na skutek działań osób trzecich.

8.1.7. Zgadzasz się, że Spółka może monitorować i nagrywać rozmowy telefoniczne odbierane przez Spółkę oraz przeprowadzać wybiórcze audyty korespondencji elektronicznej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi i szkolenia personelu, oraz wykonywania obowiązków lub korzystania z praw przewidzianych w niniejszej Umowie, oraz korzystać z realizacji i ochrony ich praw i prawnie uzasadnionych interesów związanych ze stosunkami prawnymi powstałymi na podstawie niniejszej Umowy.

8.1.8. Możesz przesyłać do Spółki wszystkie swoje pytania, komentarze, sugestie, opinie i roszczenia za pomocą wszystkich dostępnych środków wsparcia informacyjnego Serwisu.

8.1.9. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że (i) wszelka komunikacja przesyłana do Ciebie środkami komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Witryny (lub w inny sposób uzgodniony przez Strony) będzie traktowana jako komunikacja na papierze; oraz (ii) wszelkie dane elektroniczne i systemowe przechowywane przez Spółkę, razem lub pojedynczo, będą wiążącym, właściwym i wystarczającym dowodem w rozstrzyganiu ewentualnych roszczeń/sporów wynikających z lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8.1.10. Zobowiązujesz się do korzystania z tego Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem wyłącznie dla siebie osobiście lub dla innych osób, w których imieniu masz prawo działać i nabywać odpowiednie prawa i obowiązki. Niniejszym potwierdzasz, że takie inne osoby upoważniły Cię i masz prawo do wyboru i zakupu Usług w ich imieniu oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych i płatniczych niezbędnych do Zamówienia i korzystania z Usług.

8.1.11. Spółka zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów (w szczególności w informacjach finansowych) w Serwisie oraz w tworzonych Zamówieniach (płatnych i nieopłaconych). Jeśli koszt Usług został błędnie wskazany w Twoim Zamówieniu, zostaniesz poproszony (jeśli to możliwe) o: (i) dokonanie zmian w Zamówieniu poprzez zastąpienie nieprawidłowego (nieprawidłowego) kosztu Usług kosztem prawidłowym (prawidłowym); lub (ii) anulowanie Zamówienia bez kary.

8.1.12. Zgadzasz się na to, żeby nie używać żadnego oprogramowania mającego na celu uszkodzenie infrastruktury Serwisu, zakłócenie jego terminowego i prawidłowego funkcjonowania; nie naruszać ograniczeń jakiegokolwiek nagłówka HTTP paska adresu Serwisu, nie podejmować prób przechwycenia jakichkolwiek danych i danych osobowych przetwarzanych przez Serwis; nie wykonywać czynności powodujących nadmierne obciążenie infrastruktury Serwisu, monitorować, automatycznie wydobywać informacje lub kopiować jakichkolwiek danych i informacji z niniejszego Serwisu, nie „ramkować”, „dublować” ani w inny sposób ingerować w działanie Serwisu w jakikolwiek sposób środków i w dowolnym celu. Potwierdzasz i zgadzasz się, że warunki korzystania z Serwisu zabraniają celowego zniekształcania danych osobowych, podszywania się pod inną osobę, tworzenia fikcyjnych Zamówień itp. Wszelkie oszustwa (próby oszustwa) związane z korzystaniem z Serwisu będą ścigane zgodnie z wymogami prawa lokalnego i międzynarodowego.

8.1.13. Zgadzasz się, że Spółka ma prawo, według własnego uznania, odmówić komukolwiek dostępu do tego Serwisu i utworzyć Zamówienie na Usługi, zawiesić dostęp do Serwisu i Zamówienie na Usługi poprzez zablokowanie dostępu do Serwisu w celu zaplanowanych i nieplanowanych prac technicznych i prewencyjnych, lub jeśli Użytkownik w dowolnym czasie i z dowolnego powodu naruszy warunki niniejszej Umowy, bez wyjaśnienia lub uprzedniego powiadomienia.

8.2. Regulamin Zamawiania Usług:

8.2.1. Składając Zamówienie, Klient zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy. Umieszczenie przez Państwa odpowiedniego znaku („ptaszka”) w specjalnym polu okna dialogowego podczas tworzenia Zamówienia jest wystarczającym dowodem zapoznania się i wyrażenia zgody na warunki wymienione w niniejszej Umowie, w szczególności wystarczającym dowodem we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych. Utworzenie Zamówienia i zaznaczenie odpowiedniego znaku („ptaszek”) nominalnie, czyli bez faktycznego zapoznania się z warunkami wymienionymi w niniejszej Umowie, może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla Klienta. Bezwarunkowym i integralnym procesem tworzenia Zamówienia jest umieszczenie przez Państwa odpowiedniego znaku („ptaszek”) w specjalnym polu okna dialogowego podczas tworzenia Zamówienia o zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszej Umowy.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Strona ponosi odpowiedzialność określoną w niniejszej Umowie i (lub) obowiązujących przepisach prawnych Ukrainy. Naruszeniem Umowy jest jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków, czyli wykonanie z naruszeniem warunków określonych treścią niniejszej Umowy.

9.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta za Usługi Spółki, Klient zapłaci Spółce karę w wysokości kursu rozliczeniowego NBU obowiązującego w okresie opóźnienia, od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia, 24% strat rocznych i inflacyjnych.

9.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych w Serwisie oraz w komunikatach informacyjnych Spółki lub newsletterach.

9.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, wady i opóźnienia w przetwarzaniu lub transmisji danych, awarie linii komunikacyjnych, zniszczenie jakiegokolwiek sprzętu, nieuprawniony dostęp osób trzecich do Serwisu, które spowodowały ograniczenie dostępu Użytkownika do Serwisu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne lub inne problemy jakichkolwiek sieci lub usług telefonicznych, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub telefonicznego, oprogramowania, awarie usług e-mail lub skryptów spowodowane przyczynami technicznymi, za normalne funkcjonowanie i dostępność niektórych segmentów sieci Internet oraz sieci operatorów telekomunikacyjnych zaangażowanych w dostęp Użytkownika do Serwisu.

9.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Serwisu w całości lub w części z oczekiwaniami Użytkownika, za bezbłędne i nieprzerwane działanie Serwisu, przerwanie dostępu Użytkownika do Serwisu z przyczyn związanych z awariami technicznymi sprzętu lub oprogramowania i nie rekompensuje Użytkownikowi żadnych związanych z tym strat.

9.6. Spółka nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ograniczenie dostępu do Serwisu, zablokowanie dostępu do Serwisu, jeżeli te ograniczenia i wypowiedzenie były wynikiem zaistnienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, które spowodowały niemożność częściowego lub całkowitego spełnienia przez Strony swoich zobowiązaniach wynikających z niniejszej Umowy.

9.7. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i wszelkie ryzyko związane z jakąkolwiek stratą, w szczególności w związku z kradzieżą karty bankowej Użytkownika, za pośrednictwem której osoby trzecie uzyskały dostęp do Usług.

9.8. W każdym przypadku odpowiedzialność Spółki wobec Użytkownika wynikająca z niniejszej Umowy, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez Użytkownika:

● jest ograniczona do wysokości wartości Zamówienia, co do którego strony toczą spór;

● nie obejmuje utraconych korzyści, utraty dochodów, utraty reputacji, żadnych innych szczególnych, bezpośrednich lub pośrednich strat, lub szkód poniesionych przez Użytkownika.

10. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I JURYSDYKCJA

10.1. Użytkownik zgadza się, że niniejsza Umowa i stosunki między Stronami podlegają przepisam prawnym Ukrainy.

10.2. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji.

10.3. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, spory i nieporozumienia będą kierowane do sądu właściwego dla siedziby Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. WYŁĄCZNE PRAWA I GWARANCJE SPÓŁKI

11.1. Serwis jest chroniony ukraińskimi i międzynarodowymi przepisami prawnymi dotyczącymy ochrony praw autorskich i innej własności intelektualnej. Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do Serwisu i/lub jego treści (w tym między innymi do wszelkich obrazów, fotografii, animacji, filmów, muzyki, tekstu, kodu oprogramowania, treści Firmy, aplikacji mobilnych, projektu, Serwisu i „apletów” zawarte w serwisie oraz wszystko, co jest przedmiotem praw własności intelektualnej, które zostały umieszczone w Serwisie przez Spółkę i/lub jej upoważnione osoby trzecie) oraz wszelkie materiały drukowane towarzyszące Serwisu są własnością Spółki (FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o.), dalej – Posiadacz praw. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest dozwolone wyłącznie za zgodą Posiadacza praw. Korzystanie z Serwisu bez zgody Posiadacza praw w jakikolwiek sposób i do celów innych niż dozwolone niniejszą Umową jest niezgodne z prawem i może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności.

11.2. Na czas korzystania z Serwisu Posiadacz praw udziela Użytkownikom ograniczonej, osobistej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Serwisu wyłącznie w celu korzystania z niego na warunkach niniejszej Umowy. Posiadacz praw autorskich zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej.

11.3. Użytkownicy zobowiązują się:

– nie usuwać ani nie zasłaniać praw autorskich, oznaczeń towarów i Usług lub innych oznaczeń praw własności na Stronie internetowej, lub w towarzyszących jej materiałach drukowanych;

– nie dekompilować, nie modyfikować, nie dezasemblować ani w żaden inny sposób nie odtwarzać Witryny w sposób sprzeczny z warunkami niniejszej Umowy;

– nie kopiować, nie wynajmować, nie licencjonować, nie rozpowszechniać, nie wyświetlać Serwis publicznie, nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Serwisu (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w warunkach niniejszej Umowy) ani nie wykorzystywać Serwisu w inny sposób w celach komercyjnych.

11.4. Niniejsza Umowa nie przewiduje przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek praw lub zezwoleń na korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sposobów przewidzianych przez funkcjonalność Serwisu.

11.5. Serwis jest udostępniany do użytku Użytkownikom na zasadzie „taki, jak jest” (as is). Posiadacz praw nie gwarantuje sprawnego działania Serwisu, terminowości i dokładności jego działania w celu potwierdzenia jakichkolwiek faktów, jak również zgodności Serwisu z celami Użytkownika.

11.6. Użytkownik udziela Posiadaczowi praw obowiązującej na całym świecie, nieodpłatnej, podlegającej podlicencjonowaniu, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z wszelkich treści Użytkownika, które Użytkownik przesłał Spółce za pośrednictwem Serwisu. Niniejsza licencja dotyczy wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, prywatności i innych praw własności intelektualnej do użytku, reprodukcji, transmisji, drukowania, publikacji, publicznego wyświetlania, wystawiania, dystrybucji, kopiowania, indeksowania, komentowania, modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne odtwarzanie i inne wykorzystanie treści Użytkownika.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Niniejsza Umowa dla każdego z Użytkowników wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Użytkownika czynności określonych w punkcie 2.3. niniejszej Umowy i obowiązuje do czasu wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań.

12.2. W części nieuregulowanej niniejszą Umową, stosunki między Spółką a Użytkownikiem podlegają obowiązującym przepisam prawnym Ukrainy.

12.3. Spółka ma prawo używać faksymilowej reprodukcji podpisu upoważnionej osoby Spółki (za pomocą mechanicznego lub innego sposobu kopiowania) we wszelkich dokumentach, w tym w niniejszej Umowie i/lub w powiązanych informacjach i komunikatach. Strony uznają moc prawną takich dokumentów.

12.4. W przypadku wszelkich pytań związanych z korzystaniem z Serwisu, ze wszystkimi reklamacjami, Użytkownik może skontaktować się z Działem Wsparcia Spółki pod numerami telefonów +380 (44) 290-88-33 lub +380 (98) 400-81-06. Składając reklamację do Spółki, Użytkownik musi przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji, podać swoje imię, imię odojcowskie i nazwisko, a także podać swoje dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail.

12.5. Użytkownik, który nie zaakceptował warunków niniejszej Umowy lub zaakceptował je przez pomyłkę, musi powiadomić o tym Spółkę i nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu.

12.6. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku ukraińskim i może posiadać tłumaczenia na język angielski i inne języki obce. Tekst niniejszej Umowy sporządzony w języku ukraińskim ma nadrzędną moc prawną, a teksty tłumaczeń na języki obce są publikowane przez Spółkę wyłącznie dla wygody Użytkowników.

12.7. Nazwy nagłówków niniejszej Umowy mają na celu wyłącznie ułatwienie korzystania z tekstu i nie mają dosłownego znaczenia prawnego.

12.8. Załączniki do Umowy z Użytkownikiem, które stanowią integralną część niniejszej Umowy:

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 4 kwietnia 2022 r.

DANE STRON:

FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o.

kod identyfikacji podmiotu prawnego (EDRPOU): 39831994

Siedziba osoby prawnej: 03680, Kijów, prospekt Pemohy, 49/2, litera „L”

e-mail: order@taskforce.ua

To Top