Polityka prywatności

FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i integralność danych osobowych oraz innych informacji, które otrzymujemy od Użytkowników Serwisu. Jeśli Ty (dalej – „Użytkownik”) chcesz korzystać z Serwisu, musisz dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności oraz w pełni i bezwarunkowo zaakceptować wszystkie warunki niniejszej Polityki prywatności (dalej – Polityka).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi załącznik do Oferty publicznej (dalej „Umowa”), która jest zamieszczona w Serwisie i reguluje zasady i procedury związane z otrzymywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych Użytkownika Serwisu https://taskforce.ua.

1.2. Dla celów niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje umożliwiające identyfikację osoby, a także informacje o czynnościach tej osoby, np. o korzystaniu z Serwisu, jeżeli takie korzystanie wiąże się bezpośrednio z informacją umożliwiające ustalenie tożsamości Użytkownika.

1.3. Wszystkie warunki i terminy określone w Umowie mają zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i mają to samo znaczenie.

1.4. W związku z korzystaniem z Serwisu dane osobowe Użytkownika otrzymuje FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o., osoba prawna zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy (kod EDRPOU: 39831994, adres siedziby: 03680, Kijów, prospekt Peremohy, 49/2, lit. L), dalej — Spółka, która na podstawie prawa zarządza Serwisem i/lub osoby przez nią należycie upoważnione do zarządzania Serwisem i świadczenia usług na rzecz Użytkowników zgodnie z warunkami Umowy.

1.5. Niniejsza Polityka prywatności określa warunki, na jakich Spółka gromadzi dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem swojego Serwisu, cel zbierania, tryb wykorzystywania i udostępniania tych informacji podmiotom trzecim.

1.6. Korzystając z Serwisu i/lub dokonując Zamówienia/Rezerwacji Usług, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę, w szczególności na gromadzenie, rejestrację, akumulowanie, przechowywanie, adaptację, zmianę, przywracanie, wykorzystywanie i dystrybucję (ujawnianie, realizacje, przekazywanie) jego danych osobowych zgodnie z ustawami Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, „O ochronie praw konsumentów”, „O ochronie informacji w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych”.

1.7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę, zobowiązany jest do jednostronnego zaprzestania korzystania z Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po opublikowaniu niniejszej wersji Polityki na odpowiedniej stronie Serwisu oznacza zgodę takiego Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę.

1.8. Jeżeli Użytkownik odwiedza publiczne sekcje Serwisu, Spółka nie gromadzi o nim żadnych danych osobowych.

2. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

2.1. W przypadku korzystania z Serwisu w ramach Zamówienia/Rezerwacji Usług/Usług Dodatkowych Spółka prosi Użytkowników o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji warunków Umowy i świadczenia takich usług.

2.2. Dokonując Rezerwacji w Serwisie lub telefonicznie, Klient podaje swoje dane osobowe, a także dane osobowe Pasażerów/Klientów, jeśli jest to niezbędne dla konkretnie wybranej Usługi:

– imię, imię odojcowskie, nazwisko;

– numer telefonu;

– adres e-mail;

– inne dane niezbędne do Zamówienia i korzystania z Usług.

Lista danych wymaganych do utworzenia Zamówienia w Serwisie może zostać zmieniona przez Spółkę według własnego uznania.

2.3. Gdy Użytkownik odwiedza Serwis, Spółka automatycznie zbiera niektóre dane, takie jak adres IP używanego komputera, wersja przeglądarki i systemu operacyjnego, czas i data dostępu Użytkownika do Serwisu oraz historia korzystania Serwisu przez Użytkownika.

2.4. Spółka nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie przechowuje informacji o numerach kart bankowych VISA/MasterCard Użytkownika, którymi Użytkownik płaci za usługi Spółki. Dane te są przetwarzane przez platformy płatnicze połączone ze stroną https://taskforce.ua.

2.5. Spółka może również według własnego uznania gromadzić informacje prawne, w tym dokumenty, w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, uprzedzenia, wykrywania i zapobiegania oszustwom i nielegalnym działaniom.

3. GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

3.1. Powyższe informacje są gromadzone i przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

  • świadczenia usług zgodnie z warunkami Umowy;
  • wykrywanie i zapobieganie oszustwom i innym bezprawnym działaniom Użytkowników korzystających z Serwisu;
  • ułatwienie korzystania z Serwisu oraz poprawy jakości Usług;
  • informowanie o Usługach, nowościach i ofertach reklamowych w wiadomości SMS i e-mail lub telefonicznie.

3.2. Spółka może od czasu do czasu wysyłać e-maile promocyjne na adres e-mail Użytkowników dotyczące usług lub ogłoszeń związanych z Serwisem i usługami Spółki. Użytkownik może zrezygnować z takiej wysyłki, klikając odpowiedni link w wiadomości e-mail i zmieniając ustawienia swojego profilu.

3.3. Spółka przechowuje dane osobowe Użytkowników tak długo, jak jest to niezbędne w uzasadnionym celu komercyjnym lub do wypełnienia ciążących na niej obowiązków prawnych.

4. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

4.1. Spółka zobowiązuje się nie ujawniać ani nie przekazywać osobom trzecim danych osobowych i innych informacji zebranych w ramach świadczenia Usług, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce.

4.2. Spółka ma prawo ujawniać i przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, jeżeli:

1) takie działania są obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Ukrainy;

2) istnieją wystarczające podstawy, aby sądzić, że ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu wykonania obowiązujących przepisów prawnych Ukrainy, wymogów procesu prawnego lub zgodnego z prawem żądania organów państwowych.

5. OCHRONA INFORMACJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY

5.1. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

5.2. Spólka odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania dotyczące danych osobowych Użytkowników w granicach obowiązujących przepisów prawnych Ukrainy.

5.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich z danymi osobowymi Użytkowników, niezależnie od tego, czy dane te zostały pozyskane za pośrednictwem Serwisu, czy w inny sposób.

6. INNE POSTANOWIENIA

6.1. Zamawiając/rezerwując Usługi/Usługi dodatkowe Użytkownik potwierdza, że będzie podawać prawdziwe i dokładne informacje. W przypadku, gdy Użytkownik poda informacje nieprawdziwe lub niedokładne, lub Spółka ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe lub niedokładne, Spółka ma prawo zawiesić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika lub zablokować dostęp do Serwisu.

7. LINKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

7.1 Strona internetowa może zawierać linki do stron osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działanie takich stron oraz zapewnianie przez nie poufności, jak również za jakiekolwiek szkody wynikające z wizyty Użytkowników na takich stronach.

7.2. Przekazywanie danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych, nawet jeśli zawierają one link do Serwisu Spółki, nie podlega warunkom niniejszej Polityki prywatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania serwisów stron trzecich. Gromadzenie i przekazywanie informacji osobistych i danych osobowych Użytkowników regulują dokumenty dotyczące korzystania z takich informacji zamieszczone na zewnętrznych stronach.

8. LOKALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. 8.1. Właścicielem danych osobowych jest FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o.

8.2. Dane osobowe są przechowywane w zautomatyzowanych systemach i na nośnikach papierowych FORCE GROUP OF COMPANIES Sp. z o.o. pod adresem faktycznej siedziby Spółki: Ukraina, 03057, Kijów, ul. Getmana, 6A

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

9.1. Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub zaktualizowana przez Spółkę w dowolnym momencie bez specjalnego powiadomienia Użytkowników.

9.2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Polityki prywatności, w tym jakikolwiek wniosek, klauzula lub ich część, zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia, które nie są niezgodne z prawem i pozostaną w pełnej mocy, a każde postanowienie nieważne lub postanowienie, którego nie można wykonać bez dalszych działań Stron, uważa się za zmodyfikowane, poprawione w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ważności i wykonalności.

9.3. Użytkownik potwierdza, że udzielona przez niego zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna bezterminowo od momentu przekazania tych danych Spółce przez Użytkownika.

9.4. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie zgodnie z przepisami prawnymi Ukrainy. Pisemny wniosek można złożyć pocztą elektroniczną na adres order@taskforce.ua.

9.5. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, a mianowicie przepisów Ukrainy, które są określone w Umowie użytkownika.

9.6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki obowiązują dopiero po opublikowaniu nowej wersji Polityki w Serwisie pod adresem: https://taskforce.ua/privacypolicy. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Serwisie, chyba że nowa wersja Polityki stanowi inaczej.

9.7. Spółka zdecydowanie zaleca, aby Użytkownicy od czasu do czasu zapoznawali się z warunkami niniejszej Polityki.

9.8. Jeżeli Spółka dokonała jakichkolwiek zmian w Umowie zgodnie z warunkami Umowy, z którymi Użytkownik się nie zgadza, musi zaprzestać korzystania z Serwisu i Usług Spółki. Fakt korzystania z Serwisu jest potwierdzeniem zgody Użytkownika na odpowiednią wersję Umowy.

9.9. Kontynuacja korzystania z Serwisu przez Użytkownika po opublikowaniu niniejszej wersji Polityki i/lub Umowy na odpowiedniej stronie Serwisu oznacza zgodę takiego Użytkownika na zastąpienie Spółki obowiązkiem świadczenia usług (art. 520 kodeksu cywilnego Ukrainy) i oznacza akceptację niniejszej Polityki w jej aktualnej wersji.

9.10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika, lub osoby trzecie w wyniku błędnego rozumienia, lub niezrozumienia warunków niniejszej Polityki prywatności, zaleceń lub instrukcji dotyczących procedury korzystania z Serwisu, procedury zamieszczania danych i innych problemów technicznych.

Data ostatniej modyfikacji: 4 kwietnia 2022 r.

To Top